Luận văn Thạc sỹ: Nghiên cứu, ứng dụng phương pháp kiểm tra không phá hủy kết cấu hàn tàu thủy bằng phương pháp chụp ảnh phóng xạ

Nôi dung đề tài: Nghiên cứu, ứng dụng phương pháp kiểm tra không phá hủy kết cấu hàn tàu thủy bằng phương pháp chụp ảnh phóng xạ gồm 3 phần chính, trong đó phần 1 nêu lên các khái niệm chung và thực trạng của phương pháp kiểm tra không phá hủy kết cấu của tàu, phần 2 đưa ra các cơ sở khoa học của phương pháp kiểm tra chụp ảnh phóng xạ, phần 3 là ứng dụng công nghệ chụp ảnh phóng xạ trong ngành đóng tàu.