Luận văn Thạc sỹ: Nghiên cứu xây dựng hệ thống VTS áp dụng cho cảng biển khu vực Quảng Ninh

Luận văn Thạc sỹ: Nghiên cứu xây dựng hệ thống VTS áp dụng cho cảng biển khu vực Quảng Ninh có kết cấu nội dung gồm 3 chương, trong đó chương 1 giới thiệu về hệ thống VTS, chương 2 nêu thực trạng giao thông hàng hải tại khu vực cảng biển Quảng Ninh, chương 3 đề xuất phương án xây dựng hệ thống VTS cho khu vực cảng biển Quảng Ninh.