Luận văn tốt nghiệp: Bệnh viện cao đẳng Y tế Hải Phòng

Kết cấu luận văn: Chương 1 giới thiệu chung về công trình, chương 2 lựa chọn giải pháp kết cấu, chương 3 tính toán sàn, chương 4 tính toán dầm, chương 5 tính toán cột, chương 6 tính toán thang bộ tầng điển hình, chương 7 tính toán nền móng, chương 8 thi công phần ngầm, chương 9 thi công phần thân và hoàn thiện, chương 10 tổ chức thi công, chương 11 lập dự toán phần móng của công trình, chương 12 kết luận và kiến nghị.