Luận văn tốt nghiệp: Các biện pháp hạn chế khiếu nại đối với chủ tàu về tổn thất chung

Mục đích của đề tài chính là việc đưa ra các biện pháp giúp chủ tàu hạn chế khiếu nại phát sinh từ tổn thất chung.