Luận văn tốt nghiệp: Công ước Rotterdam 2009

Mục đích của đề tài là nghiên cứu về nội dung và những điểm tích cực, hạn chế của công ước Rotterdam 2009 so với các công ước trước đó. Ngoài ra đề tài còn giới thiệu các công ước quốc tế chi phí hoạt động vận tải bằng đường biển cho sinh viên ngành hàng hải làm cơ sở để thực hiện công việc khi ra trường, phục vụ nhu cầu tìm hiểu cho những người hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển.