Luận văn tốt nghiệp: Hướng dẫn khai thác hệ thống Sub - Bridge Simulator (SBS) tại phòng mô phỏng lái tàu

Kết cấu luận văn gồm 3 chương: Tổng quan về hệ thống mô phỏng buồng lái, tầm quan trọng và thực trạng công tác thực hành của ngành ĐKTB trên các phòng thực hành, tìm hiểu về mô phỏng buồng lái trên hệ thống Sub - Bridge Simulator.