Luận văn tốt nghiệp: Nghiên cứu cải thiện công nghệ xử lý nước thải mạ kim loại đồng và tận thu kim loại có trong loại nước thải này

Bản luận văn này giới thiệu tổng quan công nghệ mạ kim loại đồng và các vấn đề môi trường liên quan, các phương pháp xử lý nước thải mạ kim loại đồng hiện nay cùng với một số đề xuất thay đổi công nghệ, cuối cùng là việc áp dụng công nghệ để tận thu các kim loại có trong nước thải.