Luận văn tốt nghiệp: Nghiên cứu xây dựng quy trình vận chuyển nhóm hàng iron và sulphure theo quy định của bộ luật IMSBC code (international maritime solid bulk cargoes code)

Kết cấu của luận văn: Chương 1 tổng quan về vận chuyển hàng hóa rắn rời bằng đường biển trên thế giới và Việt Nam hiện nay, chương 2 giới thiệu về bộ luật IMSBC, chương 3 xây dựng quy trình vận chuyển nhóm hàng iron và sulphure.