Luận văn tốt nghiệp: Nông nghiệp lúa nước Việt Nam và vấn đề phát thải khí nhà kính CH4 của ngành nông nghiệp lúa nước

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn: Đánh giá hiện trạng phát thải khí nhà kính từ ngành nông nghiệp lúa nước ở Việt Nam; dự báo tải lượng phát thải khí nhà kính CH4 từ ngành nông nghiệp lúa nước trong giai đoạn 2015-2020; đưa ra các giải pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính CH4 ở Việt Nam.