Luận văn tốt nghiệp: Phân tích ảnh hưởng của sai pha trong hệ thống thông tin ứng dụng điều chế biên độ đơn băng không sóng mang (L/U-SSB-AM

Nội dung đồ án gồm ba phần. Chương I: Bao quát về hệ thống thông tin. Chương II: Các phương pháp điều chế tương tự. Chương III: Phân tích ảnh hưởng của sai pha trong hệ thống thông tin ứng dụng điều chế biên độ đơn băng không sóng mang (L/U-SSB-AM).