Luận văn tốt nghiệp: Tìm hiểu hệ thống quản lý an toàn thuộc công ty vận tải biển theo yêu cầu của bộ luật ISM

Đề tài tìm hiểu mô hình hệ thống quản lý an toàn thuộc công ty vận tải biển theo yêu cầu của bộ luật ISM cho ta thấy được quá trình xây dựng, triển khai và duy trì một hệ thống quản lý an toàn ở công ty vận tải biển, những yêu cầu bắt buộc của bộ luật ISM về một hệ thống quản lý an toàn.