Luận văn tốt nghiệp: Trang thiết bị điện tàu 56000T. Đi sâu nghiên cứu hệ thống điều khiển làm hàng hãng SHINKO

Đề tài trình bày các vấn đề: giới thiệu chung về tàu 56000 tấn, chương I Hệ thống năng lượng điện tàu 56000 tấn, chương II Hệ thống truyền động điện và tự động điển hình trên tàu 56000 tấn, chương 3 Hệ thống truyền động điện làm hàng tàu 56000T, chương 4 Đi sâu nghiên cứu hệ thống điều khiển làm hàng hãng SHIKO.

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)