Mẫu Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình

Để biết cách soạn thảo một văn bản hành chính về quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình theo đúng tiêu chuẩn của Thông tư số 65/2011/TT-BCA ngày 30/9/2011 mời các bạn tham khảo Mẫu Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình sau đây.

ERROR:connection to 10.20.1.101:9315 failed (errno=111, msg=Connection refused)