Mechatronics and automatic control systems. Vol.2 - Wego Wang

Control theory and application. Data mining and application. Sensing control theory.
(Tài liệu này bạn đọc có thể tham khảo tại Phòng Sau Đại Học - Thư viện Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam: SDH/LT 02368).