Nghiên cứu phương pháp tính áp lực đất phù hợp cho tường vây hố đào sâu

Bài viết Nghiên cứu phương pháp tính áp lực đất phù hợp cho tường vây hố đào sâu trình bày: Nghiên cứu tổng quan về các phương pháp tính toán áp lực đất trên tương chắn từ các phương giải tích đến phương pháp phần tử hữu hạn, trên các kết quả phân tích cho công trình thực tế có kết quả quan trắc mô hình hợp lý mô phỏng cho ứng xử của đất cũng như phương pháp giải tích tính toán áp lực đất thích hợp sẽ được đề xuất qua nghiên cứu này,... Mời các bạn cùng tham khảo.