Nghiên cứu xói ngầm dưới nền đê bằng phương pháp đo sâu điện đa cực

Bài viết này đi sâu nghiên cứu hiện tượng xói ngầm diễn ra dưới nền đê thông qua phương pháp đo sâu điện đa cực để làm sáng tỏ sự tồn tại của ống xói (vùng cát xốp) và mức độ nguy hiểm của xói ngầm nhằm cung cấp thông tin tham khảo cho các cơ quan quản lý cũng như các cán bộ kỹ thuật liên quan đến an toàn đê điều.