Phân tích giới hạn tấm dày 5 bậc tự do sử dụng phương pháp không lưới element free galerkin (EFG)

Trong bài viết này phần tử EFG cho nút 5 bậc tự do cho một nút được sử dụng Kết quả đạt được có cải thiện so với các phương pháp khác sử dụng cho nút 3 bậc tự do.