Phát triển AutoCAD bằng ActiveX & VBA - Chương 12: Tương tác với ứng dụng khác, cơ sở dữ liệu và Windows API

Công nghệ ActiveX tạo khả năng trao đổi thông tin một cách dễ dàng với các ứng dụng khác của AutoCAD và cả các ứng dụng hỗ trợ ActiveX khác như Microsoft Excel hay Microsoft Word. Nội dung được đề cập trong chương này là tìm hiểu các thủ tục cơ bản khi thực hiện tương tác với các ứng dụng khác.