Phát triển kỹ năng kiên định cho sinh viên trường Đại học Cần Thơ

Bài viết Phát triển kỹ năng kiên định cho sinh viên trường Đại học Cần Thơ phân tích thực trạng kỹ năng kiên định cho sinh viên trường Đại học Cần Thơ và nguyên nhân của thực trạng; trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp phát triển kỹ năng kiên định cho sinh viên trường Đại học Cần Thơ.

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)