QCVN 21: 2010/BGTVT - Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép Tập 2

QCVN 21: 2010/BGTVT - Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép Tập 2 trình bày về kết cấu thân tàu và trang thiết bị tàu hàng rời có chiều dài từ 90 mét trở lên.