QCVN 21: 2010/BGTVT - Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép Tập 5

QCVN 21: 2010/BGTVT - Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép Tập 5 trình bày các quy chuẩn về hàn trong đóng tàu biển vỏ thép.