QCVN 21: 2010/BGTVT Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép Tập 6

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia _ Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Tập 6
(Tài liệu thư viện phục vụ tại phòng đọc PD/VT 04934)