QCVN 21: 2010/BGTVT - Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép Tập 7

Quy chuẩn quốc gia - Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép Tập 7
(Tài liệu thư viện phục vụ tại phòng đọc PD/VT 04935)