QCVN 42: 2012/BGTVT Quy chuẩn quốc gia về trang bị an toàn tàu biển

Quy chuẩn quốc gia về trang bị an toàn tàu biển
(Tài liệu Thư viện phục vụ tại phòng đọc: PD/VT 04918)