QCVN 57: 2013/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phân cấp và đóng sàn nâng tàu

Quy chuẩn quốc kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng sàn nâng tàu (Tài liệu Thư viện phục vụ tại phòng đọc: PD/VT 04926)