QCVN 59: 2013/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về hệ thống làm lạnh hàng

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về hệ thống làm lạnh hàng.
(Tài liệu thư viện phục vụ tại phòng đọc PD/VT 04924)