Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-21:2015/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-21:2015/BNNPTNT áp dụng trong chế tạo, lắp đặt, kiểm tra và sử dụng các trang thiết bị an toàn trên tàu cá có chiều dài từ 12 m trở lên hoặc lắp máy chính có tổng công suất từ 50 sức ngựa trở lên (sau đây gọi là “tàu cá”) do Đăng kiểm tàu cá Việt Nam (sau đây gọi là “Đăng kiểm”) giám sát, phân cấp.