Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03:2017/BQP

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03:2017/BQP quy định các yêu cầu an toàn và kỹ thuật trong quá trình hủy đốt đạn súng, ngòi đạn và hỏa cụ. Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến việc hủy đốt đạn súng, ngòi đạn và hỏa cụ tại Việt Nam.