Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 42:2015/BGTVT sửa đổi lần 1:2017

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 42:2015/BGTVT sửa đổi lần 1:2017 chỉ bao gồm các nội dung sửa đổi, bổ sung của QCVN 42:2015/BGTVT đã được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2018/TT-BGTVT ngày 04 tháng 4 năm 2018. Mời các bạn cùng tham khảo.