Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 70:2014/BGTVT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 70:2014/BGTVT quy định các yêu cầu về chất lượng an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường và yêu cầu về quản lý đối với các kho chứa nổi sử dụng cho mục đích sản xuất, chứa và xuất dầu trong hoạt động dầu khí ở nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.