Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 80:2014/BGTVT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 80:2014/BGTVT ") áp dụng cho các tàu biển (sau đây viết tắt là "tàu"), có tổng dung tích từ 1600 trở lên, hoạt động tuyến quốc tế, được Cục Đăng kiểm Việt Nam kiểm tra và phân cấp, như sau: Có hợp đồng đóng mới được ký từ ngày 01 tháng 7 năm 2014; nếu không có hợp đồng đóng mới, tàu được đặt sống chính hoặc trong giai đoạn đóng mới tương tự vào hoặc sau ngày 01 tháng 01 năm 2015; tàu được bàn giao vào hoặc sau ngày 01 tháng 7 năm 2018.