SDH/LT 02854 - Thermodynamics for engineers

Basic concepts and systems of units. Properties of pure substances. The first law for systems. The first law applied to control volumes.
Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuvien@vimaru.edu.vn.