SDH/LT 02870 - Communicating at work

Personal skills: strategic case: omnicom marketing. Working in groups strategic case: museum of springfield. Making effective presentations strategic case: fress air sports. Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuvien@vimaru.edu.vn.