SDH/LT 03216-17 - Highway engineering handbook : Building and rehabilitating the infrastructure

Environmental issues. Highway location, design, and traffic. Pavement desgign and rehabilitation. Bridge engineering. Culverts, drainage and repacements for bridges.
Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuvien@vimaru.edu.vn.