SDH/LT 03422 - Sludge management

Sludge: an overview. Pumping of sludge. Treatment of sludge. Thickening of sludge. Sludge conditioning...
Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuvien@vimaru.edu.vn.

Từ khóa: Bùn, Kỹ thuật môi trường, Xử lý bùn

10 p vimaru_01 06/02/2018 282 4