SDH/LT 03458, SDH/LT 03509 - Oil and gas pipelines : Integrity and safety handbook

Pipeline integrity management systems. Supervisory control and data acquisition. Stress bassed design of pipelines.
Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuvien@vimaru.edu.vn.