SDH/LT 03484 - Power generation operation, and control

Introduction. Industrial organization, managerial economics, and finance. Economic dispatch of thermal units and methods of solution. Unit commitment.
Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuvien@vimaru.edu.vn.

Từ khóa: Điện tử, Hệ thống điện, Phát điện

10 p vimaru_01 06/02/2018 397 3