SDH/LT 03561-62 - Vehicle dynamics : Theory and application

Tire and rim fundamentals. Vehicle motion. Tire dynamics. Applied mechanisms. Suspension mechanics.
Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuvien@vimaru.edu.vn.