SDH/LT 03590-91 - NONLINEAR SYSTEMS

Introduction. Second order systems. Fundamental properties. Input - output stability. Advanced stability analysis. Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuvien@vimaru.edu.vn.

Từ khóa: Đại số tuyến tính, Hệ phi tuyến

10 p vimaru_01 19/01/2018 1705 36