SDH/LT 03652 - Engineering mechanics dynamics

The main purpose ò thí book í to provide the student with a clear and thorough presentation of the theory and application ò engineering mechanics.
Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuvien@vimaru.edu.vn.