SDH/TS 00043 - Tối ưu hóa hệ thống vận tải gạo xuất khẩu của Việt Nam

Trình bày phương pháp tối ưu hóa hệ thống vận tải hàng gạo xuất khẩu, tập trung chủ yếu vào: Xây dựng mô hình tổng quát; Xây dựng mô hình cụ thể của từng trường hợp; Thiết lập và xây dựng mô hình toán tổng quát; Tính toán chi tiết từng phương án của mỗi trường hợp cụ thể, trên cơ sở các tham số cơ bản đã lựa chọn, bằng phần mềm chuyên dụng LINGO 13.0 FOR WINDOWS. Từ đó phân tích xác định và lựa chọn phương án tối ưu nhất hệ thống vận tải gạo xuất khẩu của Việt Nam. Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuvien@vimaru.edu.vn.