Structural modeling in strength analysis of marine propeller blades-a case study

Structural modeling in strength analysis of marine propeller blades-a case study marine propeller. Fundamentals of deformable solid body mechanics. The theory of shells. Three and two dimensional model of a propeller blade. Finite element strength analysis.

Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuvien@vimaru.edu.vn.