Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải: Số 67/2021

Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải: Số 67/2021 trình bày các nội dung chính sau: Ứng dụng Matlab trong điều khiển toàn phương tuyến tính bậc hai cho hệ thống vây giảm lắc tàu thủy có tính đến yếu tố ngoại cảnh; Thiết kế điều khiển dự đoán mô hình cho hệ thống vây giảm lắc tàu thủy dựa trên mạng thần kinh phản hồi; Ảnh hưởng của tình trạng kỹ thuật động cơ đến chỉ số sử dụng hiệu quả năng lượng (EEOI) trên tàu thủy;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.