Thiết kế cơ khí theo tham số và hướng đối tượng – Chương 5: Thiết kế chi tiết kim loại tấm (Sheet metal)

Chương này sẽ giới thiệu tổng quan về môi trường thiết kế chi tiết dạng tấm của Autodesk Inventor, trình tự làm việc, các công cụ tạo các chi tiết dạng tấm. Ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng các công cụ trong môi trường Part Model để tạo ra các chi tiết mà sẽ được nhận dạng trong môi trường thiết kế chi tiết dạng tấm. Các tài liệu bổ sung, các ví dụ trình diễn, hướng dẫn các bước xem trên online Help và Tutorials.