Thiết kế cơ khí theo tham số và hướng đối tượng – Chương 7: Các phần tử thiết kế (design elements)

Các phần tử thiết kế là những Feature mà ta có thể tạo, lấy ra và sử dụng lại trong các thiết kế của ta. Chương này sẽ trình bày tổng quan về cách làm việc của các phần tử thiết kế và cách sử dụng chúng trong môi trường Part Model. Ta sẽ tìm hiểu tại sao các công cụ Design Element là những công cụ mạnh nhất của Autodesk Inventor. Có thể tham khảo thêm về các ví dụ trình diễn, hướng dẫn từng bước trên online Help và Tutorials.