Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép theo yêu cầu về hình thành và mở rộng vết nứt theo TCVN 5574-2012 và SP 63.13330-2012

Bài báo giới thiệu việc tính toán độ mở rộng vết nứt thẳng góc của cấu kiện bê tông cốt thép chịu uốn theo TCVN 5574-2012 và tiêu chuẩn Nga SP 63.13330-2012. Kết quả tính toán so sánh độ mở rộng vết nứt thẳng góc giữa 2 tiêu chuẩn cho cấu kiện dầm, sàn chỉ ra rằng giá trị mô men hình thành vết nứt của SP 63.13330-2012 nhỏ hơn so với TCVN 5574-2012, tức vết nứt hình thành sớm hơn khi tính toán bằng tiêu chuẩn Nga và bề rộng vết nứt của dầm, sàn tính với tiêu chuẩn SP 63.13330-2012 là lớn hơn so với TCVN 5574-2012.