Thiết kế và mô phỏng hệ thống báo động và bảo vệ áp suất dầu bôi trơn cho động cơ diesel daihatsu 8GK-20 tại trung tâm Thực hành thí nghiệm máy tàu

Bài viết nhằm nâng cao sự hiểu biết và hiệu quả trong đào tạo thuyền viên, trong bài báo đại số Boolean và phần mềm mô phỏng Automation studio 5.0 đã được sử dụng để thiết kế và mô phỏng hệ thống này cho động cơ diesel Daihatsu 8GK-20 tại Trung tâm Thực hành thí nghiệm Máy tàu, Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.