Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Gia công, lắp ráp hệ thống ống tàu thuỷ

Bộ Tiêu chuẩn kỹ năng nghề “Gia công, lắp ráp hệ thống ống t àu thủy” được xây dựng trên cơ sở kết quả phân tích nghề, phân tích công việc từ hoạt động xây dựng chương trình khung năm 2008. Tiêu chuẩn này được xây dựng cho 5 bậc trình độ kỹ năng nghề với 14 nhiệm vụ và 104 công việc. Mời tham khảo bài viết để biết thêm nội dung chi tiết.

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)