Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Quản trị kinh doanh vận tải biển

Nghề Quản trị kinh doanh vận tải biển là nghề tổ chức quản lý và lập các kế hoạch về khai thác tàu, khai thác cảng, đại lý giao nhận hàng hóa, đại lý tàu; tổ chức quản lý nhân sự; quản trị ở các bộ phận kinh doanh, marketing, tài chính, kế toán,...của các đơn vị sản xuất kinh doanh, các tổ chức kinh tế thuộc mọi thành phần kinh tế. Để hành nghề, người lao động cần có kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành về lĩnh vực kinh doanh vận tải biển. Cùng tham khảo "Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quản trị kinh doanh vận tải biển" để biết thêm các yêu cầu đối vơi nghề này.