Ứng xử soilcrete trong phòng tạo ra từ đất ở cầu Tám Bang và Vàm Đinh mô phỏng công nghệ Jet Grouting

Các kỹ thuật hiện hành để củng cố cầu tiếp cận giải quyết kè giảm nhẹ đã không hiệu quả và ít bền vững. Jet Grouting có tiềm năng ứng dụng cao để giảm bớt định cư tại cầu tiếp cận kè nhưng có những ứng dụng giới hạn. Bài viết này điều tra các hành vi cơ học của soilcrete tạo ra từ đất Tám Bang và Vàm Đinh trong phòng thí nghiệm.